کوبرنتیز؛ سیستمی با قابلیت خودترمیمی

کوبرنتیز؛ سیستمی با قابلیت خودترمیمی
برای تعریف سیستم کوبرنتیز در قالب یک جمله‌ی کوتاه می‌توان گفت کوبرنتیز...